Bæredygtighed

Sustainability

At bygge med respekt for de kommende generationer….

I en verden hvor klimaforandringer trænger sig på er det vigtigt for os at bygge Casa Mollie med respekt for naturen og de kommende generationer.

Derfor har vi taget nogle vigtige valg angående både byggematerialer og den måde huset kommer til at fungere på i fremtiden.

Her er en oversigt over de tiltag som vi arbejder med:

 • Genbrugsmaterialer: Husets ydremurer og det smukke tegltag bygges i genbrugsmaterialer. Da teglstenene jo ikke skal brændes igen, sparer vi både energi (udledning af CO2) ligesom der heller ikke udledes giftige stoffer til luften,  som det ellers sker ved brænding af tegl.
 • Solcelleanlæg. Der installeres solcelleanlæg på husets tag. Elproduktionen herfra skal dække 50% af husets samlede el-behov.
 • Saltvands swimmingpool: Det betyder en stærkt reduceret klor udvikling i forhold til konventionelle pools med klorvand. Der er både godt for naturen og for de gæster som opholder sig i og ved poolen.
 • El-lader til din bil: På husets private p-plads vil der være el-lader. Det gør det let for dig som besøger Casa Mollie i el-bil.
 • Allergivenlige materialer: Casa Mollie bygges generelt i allergivenlige materialer. Overflader i køkken-alrum og badeværelser vil være i naturmaterialer: Den lokale langhe sten vil være at finde i bordplader, hånd- og køkkenvaske samt vægbeklædning. Gulvene udføres i egeplanker og terrakotta. De tykke isolerede stenmure holder varmen ude om sommeren og huset lunt i vintermånederne.
 • Genbrugsmøbler og lamper: Også i indretningen vil vi være miljøbevidste. Møbler og lamper vil delvist være genbrug, delvist udført af lokale håndværkere som anvender materialer fra Piemonte.
 • Haven: Casa Mollie ligger i sin egen lille vinmark, som drives uden brug af sprøjtemidler. Frugttræer og insektvenlig planter vil omkranse huset og skabe masser af hyggekroge med duftoplevelser og svalende skygge.

På gensyn i vores bæredygtige italienske drøm !

Building with respect for future generations….

In a world where climate change is an increasingly urgent matter, it is important for us to build Casa Mollie with respect for nature and future generations.

Therefore, we have made some important choices regarding both building materials and the way the house will function in the future.

Here is an overview of the initiatives we work with:

 • Recycled materials: The house’s exterior walls and the beautiful tile roof are built in recycled materials.
  Since the bricks do not have to be burned again, we save energy (CO2 emissions) and no toxic substances are emitted into the air, as is otherwise the case with burning bricks.
 • Solar cell systems. Solar systems are installed on the roof of the house. The electricity production from here must cover 50% of the house’s total electricity needs.
 • Saltwater swimming pool: This means a greatly reduced chlorine development compared to conventional pools with chlorinated water. It is both good for nature and for the guests who stay in and by the pool.
 • Electric charger for your car: In the house’s private parking space there will be an electric charger. This makes it easy for you who visit Casa Mollie by electric car.
 • Allergy-friendly materials: Casa Mollie is generally built in allergy-friendly materials. Surfaces in kitchen, dining rooms and bathrooms will be in natural materials: The local langhe-stone will be found in table tops, bathroom and kitchen sinks as well as wall coverings. The floors are made of oak planks and terracotta. The thick insulated stone walls keep the heat out in the summer and the house warm in the winter months.
 • Recycled furniture and lamps: We will also be environmentally conscious in the interior design. Furniture and lamps will be partly recycled, partly made by local craftsmen who use materials from Piemonte.
 • The garden: Casa Mollie is located in its own small vineyard, which is operated without the use of pesticides. Fruit trees and insect-friendly plants will surround the house and create lots of cozy nooks with scent experiences and cooling shade.

See you in our sustainable Italian dream!